2. C

 • Třída 2. C

  Třídní učitelka: Mgr. Simona Urbičová

  E-mail: simona.urbičova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 23

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

    Květen 2019

  • sběr papíru (celoročně)
  • 6. 5. a 7. 5. ředitelské volno
  • 17. 5. tvoření rodičů s dětmi 
  • 21. 5. fotografování tříd
 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Tv Tv
  Úterý Čj Čj M Hv Čj
  Středa M Čj Čj Prv
  Čtvrtek Čj M Vv Čj
  Pátek Čj M Prv Čj
  • Český jazyk: Mgr. Simona Urbičová
  • Matematika:  Mgr. Simona Urbičová
  • Prvouka:  Mgr. Simona Urbičová
  • Hudební výchova:  Mgr. Simona Urbičová
  • Tělesná výchova: M Mgr. Simona Urbičová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Pracovní činnosti:  Mgr. Simona Urbičová
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  Jarní dílničky – tvoření rodičů s dětmi

  Daltonská výuka – Jaro

  Naše práce a činnosti v hodinách M, Prv a Vv

  Pěvecká soutěž

  Naše podzimní a zimní práce z Vv a Pč

  Daltonská výuka – Plaveme jako ryby

  Recitační soutěž

  Plavání

  Moje rodina – dalton

  Naše vánoční besídka

  Mikulášský dalton

  Jak nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly

  Dalton – ovoce a zelenina

  Dalton – 100 let republiky

  Výuka Prv v parku – učili jsme se rozdíl mezi stromem a keřem, hledali jsme stromy listnaté a jehličnaté

  Dravci

  Geometrie – vyrábíme geometrická tělesa

  Naše první tvoření ve Vv a Pč

  Prázdninové deníky

  Učivo 2. pololetí

  Čj – co už známe:
   věta je jednotkou  projevu, druhy vět, začátek a konec vět, slova ve větě
   význam slov
   dělení slov na konci řádku
   rozdělení hlásek – samohlásky a souhlásky
   psaní u, ú, ů
   psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách
   umíme pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, správně používáme oslovení, nasloucháme ostatním, dodržujeme komunikační pravidla
   zdokonalujeme plynulé čtení, trénujeme správný přízvuk a intonaci, čteme s porozuměním

  – co nás čeká:
   psaní párových souhlásek uvnitř a na konci slov
   slovní druhy
   věta jednoduchá a souvětí

  M – co už umíme:
   hbitě sčítáme a odčítáme s přechodem přes desítku do 100
   G – geometrické tvary, rozeznáme křivou, přímou a lomenou čáru, víme co je bod a jak ho rýsujeme a zapisujeme, víme co je přímka a úsečka, umíme je rýsovat, úsečku umíme změřit v cm a mm, zvládneme narýsovat úsečku dané délky

  – co nás čeká:
   malá násobilka
   G – úsečka, měření úsečky, přímka

  Prv – co nás čeká:
   Svět okolo nás – roční období, měsíce, dny v týdnu, denní režim, čas
   Jaro – příroda na jaře, rostliny, ptáci, zvířata a jejich mláďata
   Léto

  Je potřeba, aby žáci denně četli nahlas alespoň 10 – 15 minut, čtení by mělo být již plynulé s intonací a s porozuměním.
  Stěžejní učivo v matematice je malá násobilka. Je to pamětné počítání, proto je nutné se dobře naučit „násobilkové“ spoje zpaměti a neustále je procvičovat.
  Nepodceňujte učivo prvouky.

  Veškeré učivo můžete trénovat na těchto webových stránkách: https://skolakov.eu/
  http://www.pripravy.estranky.cz/ http://www.rysava.websnadno.cz/ https://www.onlinecviceni.cz/

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Simona Urbičová
   Třídní učitelka

   Na školu v Pohořelicích jsem nastoupila ve školním roce 2001/2002. Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň se specializací tělesná a dramatická výchova. V současné době jsem třídní učitelkou třídy 3. C a vedu pohybový kroužek. Mezi mé záliby patří cyklistika, turistika, ráda čtu a cestuji a veškeré volné chvíle trávím se svoji rodinou.