Školní poradenské pracoviště

 • Školní poradenské pracoviště reaguje na změny, které probíhají ve společnosti, ve školním a rodinném prostředí. Zvyšuje se počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence rizikových jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se zdravotním postižením.

  Hlavním úkolem ŠPP při ZŠ a MŠ Pohořelice je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

  Vedoucí školního poradenského pracoviště:

  • výchovná poradkyně

  Členové školního poradenského pracoviště:

  • školní metodičky prevence
  • dyslektická asistentka
  • logopedka
  • logopedická asistentka
  • vedoucí asistentek pedagoga
  • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
  • zlepšení sociálního klimatu školy
  • vytváření programů prevence rizikových jevů a sledování jejich účinnosti
  • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
  • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
  • Výchovná poradkyně (Jana Dudová)

   tel: 519 424 551, 723 630 198

   • pomoc v běžných, ale i v obtížných výchovných a vzdělávacích situacích, prevence a řešení výukových a výchovných obtíží a dalších problémů souvisejících se vzděláváním, pomoc při volbě vhodného vzdělávání žáků a přípravě na budoucí povolání
  • Dyslektická asistentka  (Yvona Kardošová)

   tel: 519 424 551, 723 630 198

   • speciálně pedagogické činnosti, prediagnostika, konzultace s učiteli a rodiči, projednávání zpráv z PPP,  sledování záznamů žáků z PPP, evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení dyslektické poradny (náprava specifických poruch učení), spolupráce s PPP, SPC a SVP
   • depistáž v 1. a 2. třídách
  • Vedoucí asistentek pedagoga (Bohdana Hanzlíková)

   • depistáž v 1. a 2. třídách, koordinace práce asistentů pedagoga, pomoc třídním učitelům, dys. asistentce a log. asistentce
  • fota

   Školní metodičky prevence (Věra Křenová MD, Andrea Švecová)

   • konzultace a poradenská činnost žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti prevence
  • Logopedka (Veronika Šťastná)

   • logopedická prevence
   • diagnostikování narušené komunikační schopnosti
   • logopedická terapie (náprava řeči dětí přípravného až 2. ročníku)
   • poradenská činnost
  • Logopedická asistentka (Jana Slaná)

   • depistáž v 1. a 2. třídách
   • logopedická intervence u dětí s narušenou komunikační schopností pod vedením logopeda
   • korekce odchylek artikulace na základě diagnostiky a doporučení logopeda
   • prevence poruch vývoje řeči u dětí
   • realizace mimoškolních výchovných programů se zaměřením na logopedickou intervenci
  • Další speciální pedagogové (Oksana Hájková, Barbora Kopřivová)

  Naše škola reaguje na potřebu logopedické péče a nabízí dětem a jejich rodičům logopedickou intervenci. Náprava řeči zahrnuje důležité atributy, jako jsou rozvoj vyjadřovacích schopností, slovní zásoby, artikulační obratnosti, smyslového vnímání, ale i hlasu a hospodaření s dechem, fonematického sluchu, rytmu, kresby a grafomotoriky.

  Jazykové chvilky

  Prevencí řečových vad a rozvoji řeči se věnují paní učitelky především v předškolním oddělení. Do výuky je několikrát týdně zařazena tzv. jazyková chvilka. Zde si děti správnou výslovnost hlásek osvojují formou hry, dechovými a artikulačními cvičeními, říkankami a písničkami. Do výuky jsou začleněny aktivity na rozvoj myšlení a řeči, rozlišování hlásek, slabik a slov, kreslení, různé pohybové hry a další.

  Logopedický kroužek a individuální logopedická péče

  Žáci jsou do logopedické péče přijímáni na základě depistáže, kterou logopedky provádí na začátku školního roku v prvních třídách, nebo na žádost rodičů. Jedná se o intenzivní lekce zaměřující se na celkový rozvoj komunikačních schopností, artikulace, rozvíjení slovní zásoby, jazykového citu a podporu jazykového projevu. Každá lekce je zpoplatněna. Pod odborným vedením si děti v jednotlivých půlhodinkách postupně osvojují nové hlásky. Při výuce se také využívá nejrůznějších podpůrných obrazových materiálů i technických vymožeností (tablet), které dětem usnadňují komunikaci a motivují k další spolupráci.

   

  Náš logopedický tým při práci respektuje osobnost dítěte a spolupracuje s rodinou, preferuje pozitivní motivaci, multisenzoriální přístup, využívá her i zábavy a v neposlední řadě nabízí i konzultační činnost.

  Za tým logopedické intervence

  Mgr. Veronika Šťastná

  Bc. Anežka Charvátová

  Mgr. Jana Slaná

  Mgr. Barbora Gazdíková

  Ohlédnutí za prevencí
  Pro všechny žáky naší školy pravidelně zajišťujeme celý cyklus akcí, přednášek, besed, prožitkových programů a divadel s tématy cílené prevence. Od prvních ročníků až po deváťáky prochází žáci jednotlivými tématy, přiměřeně věku, tak aby měli dostatek informací a dovedností chovat se zdravě a bezpečně. Ráda bych shrnula všechny akce pořádané v tomto školním roce:

  1. – 3. ročníky:

  • prožitkový program Dobrodružná cesta zaměřený na vztahy ve třídě a formování dobrého klimatu (1. D a 2. D – Popletené pohádky – bezpečné chování v rizikových situacích)
  • zábavná přednáška na podporu zdravé výživy – Ovoce a zelenina do škol
  • 0. a 1. ročníky – Hele lidi – program na poznání světa nevidomých, zásady chování se k handicapovaným lidem

  4. a 5. ročníky:

  • zábavná přednáška na podporu zdravé výživy – Ovoce a zelenina do škol
  • výukový program Zdravé zuby
  • prožitkový program Prevence  kouření a užívání alkoholu pro 4. ročník
  • prožitkový program Úvod do závislostí pro 5. ročník

  6. ročník:

  • přednáška + beseda Kyberšikana (Policie ČR)
  • preventivní program pro dívky: Čas proměn, pro chlapce: Na startu mužnosti
  • výukový program Zdravé zuby

  7. ročník:

  • přednáška + beseda Kyberšikana (Policie ČR)
  • preventivní program – Než užiješ alkohol, užij svůj mozek
  • Film ve výchově: prožitkový program zaměřený na řešení situací spojených s alkoholem a drogami
  • představení Memento

  8. ročník:

  • Film ve výchově: prožitkový program zaměřený na řešení situací spojených s alkoholem a drogami
  • představení Memento

  9. ročník:

  • Trestní a rodinné právo, právní odpovědnost mládeže
  • představení Memento

  Velmi se nám osvědčila spolupráce s PPP Brno (pobočka Ivančice), Policií ČR (oblast prevence), organizacemi Podané ruce, Sananim, Hele lidi a JuDr. Živělou.

  Prevenci na naší škole v tomto rozsahu nám také pomáhají uskutečnit finanční příspěvky města Pohořelice a sponzorské dary.

  Lenka Koubková

Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty