3. C

 • Třída 3. C

  Třídní učitelka: Mgr. Simona Urbičová

  E-mail: simona.urbicova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 24

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

      ÚNOR 2020

  • sběr pomerančové a citronové kůry
  • 12. 2. – školní kolo recitační soutěže
  • 17. 2. – 21. 2. – jarní prázdniny

   

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj Aj M Prv  Čj
  Úterý Čj Aj M Prv Čj
  Středa Čj M Čj Vv
  Čtvrtek Tv Tv Čj M Čj
  Pátek Aj Čj M Prv  Hv
  • Český jazyk: Mgr. Simona Urbičová
  • Anglický jazyk: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Zuzana Potůčková
  • Matematika: Mgr. Simona Urbičová
  • Prvouka: Mgr. Simona Urbičová
  • Hudební výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Tělesná výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Simona Urbičová
  • 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2019 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020  – vánoční prázdniny
  • 31. 1. 2020 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2020 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 17. 2. – 23. 2. 2020 – jarní prázdniny
  • 9. 4. – 10. 4. 2020 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2020 – hlavní prázdniny

  Vánoční besídka

  Daltonská výuka – „Vánoční speciál“

  Vánoční dílničky s rodiči

  V předvánočním čase jsme se byli podívat na jesličky s Ježíškem a zazvonili jsme si na zvoneček pro štěstí

  Svatý Mikuláš s čerty a andílky zavítal i k nám do třídy

  Na sv. Ondřeje jsme si věštili budoucnost z hrnečků ;-)

  Plavání

  Preventivní program „Tonda Obal na cestách“

  Práce s počítači – ve škole máme nové počítače, tak jsme je hned vyzkoušeli a procvičovali učivo :-)

  Dalton – České pověsti

  Soutěž ve skládání abecedy

  Dalton – Náš domov

  Naše první podzimní výtvory ve výtvarné výchově

  Činnosti ve vyučování – v září jsme opakovali a procvičovali učivo z 2. ročníku formou her, které jsme si i sami vytvořili.

  UČIVO
  1. pololetí
  ČESKÝ JAZYK – z 2. ročníku opakujeme a žáci by měli umět:
  • rozlišit hlásky ve slově – samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, souhlásky měkké, tvrdé a obojetné, slabikotvorné r a l
  • poznat druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
  • napsat správně větu – velké písmeno na začátku věty, na konci věty správné znaménko podle druhu
  • rozlišit psaní ú a ů
  • zvládnout pravopis i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
  • zvládnout psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
  • zvládnout psaní párových souhlásek uvnitř a na konci slov (např. žabka, schůdky, kaluž, sud…)
  • vědět, že ve vlastních a místních jménech píšeme velké písmeno
  • vědět, že slovo má ustálený význam, ve větě se slova píší zvlášť, rozlišujeme slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná
     a citově zabarvená
  Všechny tyto jevy se hodnotí a v případě pochybení se počítají jako chyba.

  Co nás čeká ve 3. ročníku v 1. pololetí:
  • rozšíříme nauku o slově o slova příbuzná – budeme určovat slovní kořen, část předponovou a část příponovou
  • stěžejním učivem 3. ročníku budou vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách, abychom mohli správně určit psaní i, í/y, ý po těchto souhláskách.
       V 1. pololetí nás čekají vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B, L, M.

  MATEMATIKA – z 2. ročníku opakujeme a žáci by měli umět:
  • sčítání a odčítání v oboru čísel do 100, orientovat se na číselné ose, doplnit číselnou řadu, rozlišit jednotky a desítky, porovnávat čísla, spočítat o několik
     menší/větší, vypočítat jednodušší slovní úlohy – udělat zápis, výpočet a napsat odpověď, počítat jednoduché příklady se závorkami
  • znát řady násobků 1 – 10 a hbitě počítat v oboru malé násobilky (násobení a dělení)

  Co nás čeká ve 3. ročníku v 1. pololetí:
  • více potrénujeme sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti v oboru do 100
  • připomeneme a procvičíme písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100
  • naučíme se zaokrouhlovat čísla na desítky
  • vyvodíme přirozená čísla v oboru do 1 000, budeme je porovnávat a pamětně sčítat a odečítat
  • rozšíříme učivo o jednotkách délky, hmotnosti, objemu
  • naučíme se zaokrouhlovat trojciferná čísla

  PRVOUKA – ve 3. ročníku v 1. pololetí nás čekají tyto okruhy a témata:
  • Škola; Spolužáci; Cesta do školy – pravidla slušného chování, dopravní řád a předpisy, dopravní značky a semafory, vybavení kola
  • Obec – města a vesnice; Naše vlast Česká republika; Jsme Evropané; Krajina v okolí domova – nížiny, vysočiny, hory, využití krajiny, voda v krajině;
     Orientace v krajině
  • Náš svět – Co nás baví; Povolání
  • Vánoce a svátky
  • Svět kolem nás; Lidské výtvory; Zboží

  Úkoly
  Veškeré probrané učivo je potřeba procvičovat i doma. K tomu slouží domácí úkoly, na kterých si děti učivo procvičí, připomenou si, co jsme ve škole dělali a kromě toho se učí zodpovědnosti k povinnostem. Pro vás rodiče je to informace, co se ve škole probírá a zda je potřeba ještě učivo protrénovat. Při psaní úkolů by měly být děti již téměř samostatné, vy pouze dohlížíte. Prosím ale o důslednost. Často úkoly bývají neúhledné, nedokončené a s mnoha chybami, které pramení se špatnou soustředěností. Nebojte se nechat dětem úkol napsat znovu, pokud se opravdu nepovede. Často školní cvičení jsou napsaná lépe než ta domácí, u kterých je předpoklad, že mají děti více klidu a dostatek času. Budu ráda, když i nadále budete úkoly podepisovat. Domácí úkoly jsou každý den, kromě víkendů (může se stát, že na víkend dostanou něco jen ústně nebo čtení). Úkoly bývají hlavně z Čj a M.

  Opravy
  Pokud mají děti v úkolech, školních cvičeních, diktátech, testech atd. chyby, je potřeba tyto chyby opravit. Opravením si děti chybu uvědomí, zamyslí se nad ní, učivo znovu procvičí a protrénují a často je to krok k úplnému pochopení učiva. Jak říká pořekadlo: „Chybami se člověk učí“.  Opravy v sešitech děláme pod cvičení, většinou tam píši „O:“ Pokud je potřeba udělat opravu v pracovním sešitě, tak opravte na papír a vlepte k příslušnému cvičení (minulý školní rok se mi to osvědčilo).
  V Čj pokud je chyba ve slově (háček, čárka, y,ý/i,í, ú, ů, chybí písmeno…), opravujeme příslušné slovo. Pokud je chyba ve větě (chybí znaménko za větou, není velké písmeno na začátku věty, jsou špatně mezery mezi slovy ve větě), musí se opravit celá věta. V M opište celý příklad. Nemělo by se nic opravovat a vepisovat do již zkontrolovaného cvičení.

  Hodnocení
  V M se hodnotí podle procentuální tabulky podle počtu příkladů. Podle této tabulky hodnotím i větší testíky v M, Čj, Prv, které si oboduji a podle počtu bodů a výše uvedené tabulky hodnotím známkami 1 – 5. U diktátů hodnotíme pravopisné chyby. Chyby ve všech probraných pravopisných jevech jsou brány jako velké chyby (viz. učivo 2. ročníku). Háčky, čárky, vynechané písmeno se počítají jako malé chyby, 2 malé chyby = 1 velká.
  Ve Vv, Pč, Tv, Hv hodnotím hlavně snahu, zájem a splnění úkolu podle zadaní. Konečný výsledek není priorita, protože každý je šikovný na něco jiného, ale určitý posun v činnostech těchto předmětů by měl také být.
  Nepodceňujte učivo v Prv. Do tohoto předmětu je potřeba se připravovat, aby se děti učily učit, pamatovat si důležité informace a neměly tak problémy v dalších ročnících, kde bude pravidelná příprava nutná (např. vlastivěda, přírodověda…). Po každém probraném tématu budeme psát test.

  Zapomínání
  Když děti zapomenou úkol, sešit, učebnici nebo pomůcku, zapisuji si k sobě čárku a vám dám vědět zápisem (informací) do deníčku. Podle vnitřního školního řádu je za deset zapomenutí „napomenutí třídního učitele“, za dalších deset „důtka třídního učitele“, atd.

  Veškeré zápisy v deníčku jsou informativní, abyste měli přehled a byli informovaní o chování nebo zapomínání a dalších „prohřešcích“ vašich dětí. Pokud se zápis objeví v ŽK, pak už to je větší nebo opakující se prohřešek, který můžete považovat za poznámku. Podobně je to i naopak – s pochvalami. Zapsaná pochvala v deníčku je menší pochvala za různé aktivity, činnosti nebo osobní posun. Zapsaná pochvala v ŽK je již významnější. Pochvala třídního učitele se zapisuje do dokumentů žáka.
  Někdy píšu vzkazy ke konkrétnímu učivu a cvičení do PS a malých sešitů.

  Procvičování
  Stále je důležité s dětmi učivo procvičovat a trénovat. V M trénujte násobilku, pamětné sčítání a odčítání, rozklady čísel, slovní úlohy. Při procvičování učiva v ČJ je třeba pravopisné jevy odůvodňovat, vyjmenovaná slova bude nutné se naučit dobře nazpaměť.  STÁLE TRÉNUJTE ČTENÍ! Děti by už měly číst plynule, s intonací a s porozuměním. Měly by s textem umět pracovat a orientovat se v něm.

  Pokud jste dočetli až do konce, tak vám moc děkuji za váš čas a spolupráci, bez které by se co nejlepší školní výsledky, podle individuálních možností vašich dětí, neobešly.

  Tř. uč. Simona Urbičová

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Simona Urbičová
   Třídní učitelka

   Na školu v Pohořelicích jsem nastoupila ve školním roce 2001/2002. Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň se specializací tělesná a dramatická výchova. V současné době jsem třídní učitelkou třídy 3. C a vedu pohybový kroužek. Mezi mé záliby patří cyklistika, turistika, ráda čtu a cestuji a veškeré volné chvíle trávím se svoji rodinou.